Formularul E 112 - Asociația Little People

Formularul E 112

filling_out_form

Formularul E 112: Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate – nu vă speriați, acesta este titlul oficial al formularului 🙂

Informațiile de mai jos sunt adresate pacienților oncopediatrici care necesită îngrijire medicală într-un alt stat european. Sunt informații cu caracter oficial, disponibile publicului general privind procedura de obținere a formularului E112 care se eliberează de către autorități în astfel de cazuri și reprezintă singura modalitate prin care costurile de tratament sunt suportate integral sau parțial de către Casa Națională de Asigurări.

Acest formular se eliberează de casele de asigurări de sănătate în următoarele situații:

a) persoanele care beneficiară de asigurare de boală și matemitate în România și care solicită caselor de asigurări de sănătate unde sunt înscrise ca asigurate, transferul reședinței lor temporal sau definitiv pe teritoriul altui stat membru UE/SEE;
b) persoanele care sunt autorizate de către casele de asigurări de sănătate să se deplaseze într-un alt stat membru UE/SEE cu scopul de a primi un tratament medical.

Condiții de emitere a formularului prevăzute de regulamentele europene:

Pentru situaţia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite două condiţii cumulative:

A. Tratamentul respectiv se regăseşte printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

B. Acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Dacă cele două condiţii sunt îndeplinite casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Conditii de emitere prevăzute de regulamente europene:

În cadrul procesului de eliberare a formularului E 112, CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ȘI PERSOANELE ASIGURATE SOLICITANTE VOR RESPECTA URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1. Persoana care solicită formularul E 112 va depune O CERERE SCRISĂ LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE unde este luată în evidență ca persoană asigurată. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) o copie a actului de identitate sau a certificatului de naștere, după caz, al beneficiarului.

b) dosarul medical care va conține ca elemente de ordin general înscrisuri medicale din care să rezulte diagnosticul, precum și recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului. Din cadrul acestor înscrisuri trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiează asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România precum și faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unitățile sanitare din România luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii. De asemenea, trebuie precizat în mod explicit și argumentat motivul pentru care acest serviciu medical nu poate fi acordat într-un interval de timp normal într-o unitate sanitară din România. Dosarul medical trebuie întocmit de un medic sau o unitate sanitară aflată în relații contractual cu o casă de asigurări de sănătate din România. Toate aceste documente trebuie să fie datate, semnate și ștampilate.

c) o confirmare scrisă din partea unității sanitare din statul membru UE în care se intenționează efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă.

2. Cererea se înregistreazăla registratura casei de asigurări de sănatate. – înainte de a începe colectarea actelor necesare, cel mai sigur este să mergeți personal sau împreună cu părinții la Casa de Asigurări de Sănătate din orașul vostru, unde puteți întreba care sunt actele necesare, deoarece în diferite județe, practicile pot fi diferite. Nu uitați să luați cu voi hârtie și pix, pentru a nota tot ceea ce vi se explică. De asemenea, este foarte bine să puneți multe întrebări, cu cât aveți mai multe întrebări, cu atât veți ști mai bine ce aveți de făcut 🙂

3. După efectuarea înregistrării, casa de asigurări de sanatate procedează la analiza cererii. – nu vă lăsați descurajați! Dacă aveți impresia că persoanele de la ghișeu nu sunt foarte cooperante și refuză fără motiv să vă ajute, solicitați să vorbiți cu o persoană ierarhic superioară, care este dispusă să vă ajute. Este dreptul vostru, să beneficiați de cel mai bun tratament posibil!

Procesul de analiză cuprinde următoarele etape generale:

a) se verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante. În situația în care în urma verificărilor se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată, iar acest lucru se comunică în scris solicitantului.

b) dacă se constată că persoana solicitată este asigurată se trece la analiza dosarului medical pentru a se verifica îndeplinirea condiției prevăzute de art. 22 alin. (2) teza întâi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

c) dacă se constată îndeplinirea celor două condiții, se va elibera formularul E 112. Formularul se eliberează în două exemplare din care unul se păstrează la nivelul instituției, iar celălalt se comunică persoanei solicitante.

Regula generală este că acest formular se eliberează înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat. Acesta se poate elibera și după plecarea persoanei, dar numai dacă din motive de forță majoră nu a putut fi eliberat anticipat.

Atenție la următoarele:

  • Rapoartele medicale trebuie traduse de către un traducător autorizat în limba oficială a țării în care pacientul pleacă pentru a fi tratat. Se trimit apoi doctorului care urmează să se ocupe de bolnav.
  • În baza acestor rapoarte medicale, medicul sau clinica din străinătate va da acceptul pentru tratamentul la unitatea medicală respectivă.
  • Procedura standard poate suferi modificări în funcție de specificul casei de asigurări în raza căreia domiciliază și este înregistrat pacientul

Formular E112: http://www.casan.ro//media/files/Formular_E112.pdf
Raport medical: http://www.cnas.ro/casmb/media/files/Formular_E112_raport_medical.pdf
Mai multe detalii despre această procedură puteţi găsi pe www.cnas.ro